BOARDING PASS : North Island, NEW ZEALAND Ep.2/2

เมืองโรโตรัว (Rotorua)
กิจกรรม : ล่องแก่งในถ้ำหนอนเรืองแสง (Black Water Rafting)
Summary : ผจญภัยล่องแก่งในถ้ำหนอนเรืองแสงที่ Waitomo cave ซึ่งเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงที่เปล่งแสงระยิบระยับ นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก ภายในถ้ำจะมีลำธารให้ล่องแก่งระยะทาง 2 กิโลเมตร และยังได้ชมความงดงามของถํ้าหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอีกด้วย