BOARDING PASS : North Island, NEW ZEALAND Ep.2/1

เมืองโรโตรัว (Rotorua)
กิจกรรม : ชมการตัดขนกระต่าย
Summary : จากตัวเมืองโอ๊คแลนด์ขับรถไปเมืองโรโตรัว ใช้เวลาในการเดินทาง3ชั่วโมง ระยะทาง230กิโลเมตร
ชมการตัดขนกระต่ายแห่งเดียวในโลกที่ Roselands Waitomo caves เป็นกระต่ายพันธ์ German Angola ซึ่งจะต้องตัดทุกๆ3เดือนเพราะขนกระต่ายอุ่นกว่าขนแกะถึง7เท่า