BOARDING PASS : North Island, NEW ZEALAND Ep.1/2

เมืองเทาโป (Toapo)
กิจกรรม : ตกกุ้งที่ Huka Prawn Park, นั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทที่ Hukafalls Jet
Summary : ขับรถไป Huka Prawn Park บ่อตกกุ้งซึ่งนำเข้ากุ้งมาจากประเทศมาเลเซีย (Malaysian fresh water prawn) สามารถตกกุ้งและนำไปย่างและทำเพื่อรับประทานเองได้เลย โดยการตกกุ้งจะใช้หัวใจวัวสดเป็นเหยื่อในการตก นั่งเรือเจ็ทดริฟท์ที่ Hukafalls Jet ชมวิวน้ำตก Huka Fallsเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบAdventure