ตามเข็มนาฬิกา

วันที่ 1:  มาถึง    Auckland – Matamata
(161 Km / 1.45 hr)

วันที่ 2:  Matamata – Rotorua
(67.4 Km/47 mins)

วันที่ 3:  Rotorua – Taupo
(81.3 Km./1.04 hr) – Rotorua

วันที่ 4:  Rotorua – Waitomo Cave –
(139 Km/1.45 hr) – Hamilton (71.7 Km /51 mins)

วันที่ 5:  Hamilton – Auckland
(125 Km/1.30 hr)

วันที่ 6:  Back to BKK

อยากรู้เส้นทางอื่นๆอีก